സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും
മുകളിൽ
തിരയുക വാർത്താ വിഭാഗം വാർത്താ ടാഗുകൾ പുതിയ വാർത്ത ആർക്കൈവ് സമയം
Different Kinds of Stainless Steel Pipes
Different Kinds of Stainless Steel Pipes

Stainless Steel Tube Manufacturers, Stainless Steel Welded Pipe, Stainless Steel Pipe Manufacturers

Stainless steel pipes are resistant to erosion and corrosion, even in high temperatures. Although not the inexpensive option available, Stainless Steel Tubes has many profits, apart from being resilient to erosion-corrosion, which makes them reasonably handy to use in the thin wall piping system. They have low hydraulic resistance properties and are easy to clean with low maintenance costs.

They have made long-lasting constructions and have ensured that factories are safe. The blend welding in such tubes has removed the need for threading.There are many kinds of such tubes which are made to stand diverse environments and temperatures. Some of the types of Stainless Steel Welded Pipe is:

Austenitic

It has good ductility, non-magnetic possessions, and weldability. It is used to make housewares, industrial piping, and vessels.

Ferritic

It is parallel to austenitic, only has better corrosion confrontation; used in washing machines and indoor construction.

Austenitic-Ferritic

It has both strength and flexibility. They are primarily used in paper pulp and shipbuilding industries.

Martensitic

It contains 11-13% chromium; it has magnetic properties and is robust and complex with good corrosion resistance. Such tubes are used in turbines.

Heat Resistant Tubes

It is used for steam situations where the temperature is above 550 ഡിഗ്രി. They have weather-resistant properties and use in boilers.

Heat Exchanger Tubes

Stainless Steel Pipe Manufacturers are design tubes resistant to high pressure and aggressive mediums such as acids. They are recycled in nuclear, രാസവസ്തു, manure, shipping, food processing, and petrochemical industries.

Stainless Steel Tubes

It have high corrosion battle properties and has a high asset. They have properties of lower thermal expansion and high thermal conductivity. Such tubes are used in element processes and seawater applications.

Condenser Tubes

It is particularly used n adaptable temperature conditions. Such tubes are perfect for acidic or alkali wash systems; are used in tanks and condensers.

U-Bend Tubes

It is widely used in heat exchanger systems. They plan for applications such as steam condensing and hot oil systems. Such a tube is particular when differential expansions make a fixed box inappropriate.

Stainless Steel Tube Manufacturers has designed the part of every household, office, and other places. They are widely used in engineering units and productions because of their high corrosion resistance. They are highly effective, and the most critical aspect is that they can be available in various sizes and widths. They have a high level of tractability and are long-lasting.

Stainless steel tubes are also used in aviation, construction, ഭക്ഷണം, പെട്രോകെമിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, marine, and textile. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, a varied range of decorative art is created from stainless steel pipes.

These pipes come in various shapes too; ഓവൽ, rectangular, റ .ണ്ട്, and square; depending on the need, there is a wide range of choices. The water industry also commonly uses such tubes. The best part about that they can recycle; their scrap can be re-melted to make new products.

If you are looking for a steel tube manufacturer, then the internet can help you search better.

Keywords: 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് | Stainless Steel Pipe Suppliers | Stainless Steel Sheets | Stainless Steel Tube Suppliers | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

SUSAN XU ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റുചെയ്യുക
ഇതിനകം 1 902 സന്ദേശങ്ങൾ

  • സൂസൻ എക്സ് യു 10:12 AM, ഇന്ന്
    ഹലോ, പ്രിയ സർ / മാഡം, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം! ഞാൻ സൂസൻ എക്സ് യു,ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം??